Loading...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำหน่งพนักงานบริการและผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศเมื่อ    27 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:07:06    ยอดเข้าชม    82  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริทร์ จะดำเนินการเปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ฉนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงสาธาณณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 เรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 คำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 163/2556  โดยสามารถติดตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายมานี้