Loading...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมรั้ว ศูนย์ฟื้อฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประกาศเมื่อ    27 มกราคม 2558 เวลา 09:04:30    ยอดเข้าชม    89  บทความโดย ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมรั้ว ศูนย์ฟื้อฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมรั้วศูนย์ดอนดู่ ตามรายละเอียด

เอกสารที่แนบดังต่อไปนี้.-