Loading...

ประกาศจัดซื้อยาโดยวิธีพิเศษ 2 รายการ

ประกาศเมื่อ    08 ธันวาคม 2557 เวลา 10:08:18    ยอดเข้าชม    58  บทความโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม

 ประกาศจัดซื้อยาโดยวิธีพิเศษ 2 รายการ

ข้อมูลรายละเอียดดังตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ที่ได้แนบท้านให้สามารถ Download มาในบทความนี้