Loading...

สรุปผลรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ประกาศเมื่อ    18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:11:00    ยอดเข้าชม    87  บทความโดย ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

 สรุปผลรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ มติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต พ.ศ.2552 กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ข้อมูล/สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง Web site ของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 จำนวน 37 บริษัท เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง

โดยวิธีตกลงราคาเป็นเงิน459,953.50  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   459,953.50  บาท

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ 

สามารถ Download เอกสาร ดังที่แนบท้ายมาในบทความนี้