Loading...

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2556

ประกาศเมื่อ    21 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:37:38    ยอดเข้าชม    66  บทความโดย นางสุปราณี บุริจันทร์

                              ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ  ได้จัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน  2556  จำนวน  34  บริษัท

 

เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา  เป็นเงิน 1,484,563.88 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,484,563.88 บาท

(- หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์ -)