Loading...

ถาม - ตอบ

ประกาศเมื่อ    01 กันยายน 2563 เวลา 14:21:45    ยอดเข้าชม    2358  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คำถามด้านงานบริการ

  1. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เปิดบริการ วันไหน เวลา เท่าไร ?
  • ตอบ

  • แผนกผู้ป่วยนอก       เปิดบริการวัน จันทร์  ถึงวัน   ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

  • แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน   เปิดให้บริการ จันทร์  ถึงวัน   อาทิตย์  ตลอด 24 ช.ม

  • แผนก คลิกนิกพิเศษนอกเวลา  เปิด ทุกวัน จันทร์ เวลา 16.30  - 20.30 น. และ วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

       2.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีอัตราค่าบริการเท่าไร ?

 2.คำถามเกี่ยวกับผู้ประกันตน บัตรประกันสังคม

1.คำถาม กรณีไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ?

  ตอบ

- กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ขอนแก่น และ รพ.ชุมแพ

มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิ

เป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้เลย

 

 - กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ต่างจังหวัด อื่นๆ

 

มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิ

ถ้าไม่มีหนังสือส่งตัว (Refer) จาก รพ.ตามสิทธิ ถือว่าชำระเงินเอง

2.คำถาม กรณีผู้ประกันตนจำเป็นต้องรับการรักษาตัวประเภทผู้ป่วยใน

     ตอบ    

- กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ขอนแก่น และ รพ.ชุมแพ

 

มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิ

 

เป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิได้เลย

 

 

 

 - กรณีที่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.ต่างจังหวัด อื่นๆ

 

 

มารับบริการที่ รพ.จิตเวชขอนแก่น เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิแล้วมีสิทธิ

 

รอประสานสิทธิ ไปยัง รพ.ตามสิทธิ ระหว่างรอประสานสิทธิ ให้สิทธิเป็นชำระเงินเอง

 

2.คำถาม การบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล  คือ อะไร ?

ตอบ  คือ สถานพยาบาลต่าง ๆ จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการได้ และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่น

4.คำถาม การบริการจากสถานพยาบาลเครือข่าย คืออะไร ?

ตอบ คือ การที่ผู้ประกันตนได้รับบัตรรับรองสิทธิฯ ที่ระบุชื่อสถานพยาบาลและสถานพยาบาลนั้นมีสถานพยาบาลอื่นที่เป็นเครือข่าย ร่วมกัน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในทุกสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือ ข่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น

5.คำถาม ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประกันสังคม รพ.ขอนแก่น หรือ มีสิทธิประกันสังคม รพ.ชุมแพสามารถมารับบริการ รักษาพยาบาล ที่ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้โดยไม่ต้องชำระเงินเอง ?

ตอบ

ไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว (Refer) สามารถใช้สิทธิได้เลย

 - กรณีคนไข้ใช้สารเสพติด จะต้องชำระเงิน

 

ไม่ต้องมีใบส่งตัวแต่อย่างใด

แต่มีโรคบางชนิดที่ ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง รวม 14 โรค หนึ่งในนั้นคือ โรคอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด

6.คำถาม ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประกันสังคม รพ. ต่างจังหวัด หรือ รพ. ในจังหวัดขอนแก่น สามารถมารับบริการ รักษาพยาบาล ที่ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้โดยไม่ต้องชำระเงินเอง ได้เลยไหม ?

ตอบ    - ผู้ประกันตนสิทธิ รพ ขอนแก่น ใช้สิทธิได้เลย

 

 

 

กรณี มียานอกบัญชียาหลัก หรือ ทันตกรรม คนไข้ต้องชำระเงินเอง

 

  - ผู้ประกันตนสิทธิ รพ ต่างจังหวัด  ต้องมีหนังสือส่งตัว (Refer) จาก รพ.ตามสิทธิ

ถึงจะได้สิทธิไม่ต้องชำระเงินเอง

 

 

 

 

กรณี มียานอกบัญชียาหลัก หรือ ทันตกรรม คนไข้ต้องชำระเงินเอง

 

         

 

7.คำถาม  โรคที่ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง รวม 14 โรค มีอะไรบ้าง ?

ตอบ   1.โรคหรือประสบอันตรายเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

2.โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี

3.การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรังยกเว้น กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด

4.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

5.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง

6.การรักษาภาวะมีบุตรยาก

7.การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้นการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ประกันตนให้จ่ายค่าตรวจเนื้อเยื่อเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

8.การตรวจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น

9.การผ่าตัดอวัยวะ ยกเว้น

  • การปลูกถ่ายไขกระดูก ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้กับสำนักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีปลูกถ่ายไขกระดูกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

  • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล 20,000 บาท และให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

10.การเปลี่ยนเพศ

11.การผสมเทียม

12.การบริการระหว่างการรักษาตัวแบบพักฟื้น

13.ทันตกรรม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูนและผ่าฟันขุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี

14.แว่นตา

 

8.คำถาม  ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประกันสังคม รพ. ต่างจังหวัด หรือ รพ. ในจังหวัดขอนแก่น ที่มารับบริการ รักษาพยาบาล ที่ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรณีใดบ้างที่ต้องสำรองจ่ายเงินเอง ?

ตอบ   1. ไม่มีใบส่งตัว

          2. เป็นโรคที่ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง รวม 14 โรค

          3.กรณี มียานอกบัญชียาหลัก หรือ ทันตกรรม คนไข้ต้องชำระเงินเอง

9.คำถาม ผู้ประกันตนประสงค์จะขอใช้สิทธิ เบิกค่ารักษา จะต้องแนบเอกสาร หลักฐานประกอบ อะไรบ้าง

ตอบ 

- ผู้ประกันตน รพ ขอนแก่น / รพ.ชุมแพ ไม่ต้องมีเอกสารแนบและหลักฐานประกอบ

วันที่มารับบริการการรักษา

 

 

 - ผู้ประกันตน รพ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เพชรบูรณ์ หนองคาย ต้องมีใบส่งตัว (Refer)

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 - ผู้ประกันตน รพ ต่างจังหวัดอื่นๆ ต้องมีใบรับรองค่ารักษาพยาบาล (ตราคุฑ)

และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ฯ

              http://www.sso.go.th