Loading...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ประกาศเมื่อ    04 มีนาคม 2563 เวลา 11:27:51    ยอดเข้าชม    833  บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ      จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

*ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

 

รายละเอียดเบื้องต้น 

 ลำดับ ชื่อตำแหน่ง จำนวน (อัตรา)
1 นักประชาสัมพันธ์  1
2 นักวิชาการเผยแพร่  1
3 นักสังคมสงเคราะห์  1
4 นายช่างไฟฟ้า  1
5 พนักงานประจำห้องยา  1

 

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานทรัพยรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563  
 • ภาคเช้า 08.30 – 11.00 น.
 • ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.
 • ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 • ทาง https://www.krph.go.th 
 • ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

  ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน     ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

  ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ พร้อมทั้งต้องดำเนินการพิมพ์ใส่ (Print) ใส่กระดาษ A4 เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร