Loading...

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลราคากลางของเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2 รายการ

ประกาศเมื่อ    19 ธันวาคม 2562 เวลา 14:18:01    ยอดเข้าชม    71  บทความโดย นายชาญณรงค์ กางจันทา

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์

 

 ลำดับ ชื่อยา ขนาด (MG)
1 GINKGO-BILOBA EXTRACT(EGB761)  120
2 OLANZAPINE ORO-DISPERSIBLE  10