Loading...

ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา ในตำแหน่ง เภสัชกร นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศเมื่อ    08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:42:14    ยอดเข้าชม    711  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ      จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

*ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 • จำนวน  2 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • ตำแหน่ง เภสัชกร
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ 169หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4  - 15 พฤศจิกายน 2562
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ
  • ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น.
  • ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่ 22  พฤศจิกายน 2562                 ทาง https://www.krph.go.th 
 • โดยวันที่สอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน     ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ พร้อมทั้งต้องดำเนินการพิมพ์ใส่ (Print) ใส่กระดาษ A4 เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร