Loading...

หลักสูตร อบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประกาศเมื่อ    29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:13:22    ยอดเข้าชม    1523  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางด้านการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมแบบองค์รวม นั้น

         กรมสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพด้านเวชศาสตร์ป้องกันและความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่แพทย์ ซึ่งเป็นสายงานหลักในการพัฒนางานเครือข่ายด้านสุขภาพจิตในชุมชน จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 9 ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานในชุมชนและทบทวนความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบขออนุมัติบัตรฯ จากแพทยสภา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการส่งเสริมป้องกัน และบริหารจัดการงานสุขภาพจิตในชุมชน

2. เพื่อทบทวนความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน / จิตเวชศาสตร์ทั่วไปและสุขภาพจิตชุมชน ในการขอสอบอนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
3. วิธีดำเนินการ
- การบรรยายภาคทฤษฎี การฝึกทักษะ การอภิปราย และการศึกษาดูงาน
4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- แพทย์จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 คน
* ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน (ดูข้อมูลคุณสมบัติและการสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.tmc.or.th/train05_1.php)

- หลักสูตรการอบรมตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต
    - กำหนดการอบรมแบ่งเป็น 6 ระยะ จำนวน 24 วัน
 
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
 โทร 0-4320-9999 ต่อ 63217, 63218
โทรสาร 043 – 224722
Email :  jvkk63218@gmail.com 
คุณธนาพร อรุณเกียรติกุล    โทร 08-1661–8394   08-4392-0202