Loading...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสงคมสงเคราะห์ - นักจิตวิทยาและเภสัชกร

ประกาศเมื่อ    05 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:24:51    ยอดเข้าชม    138  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

*ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
 • จำนวน  1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลีนิค  หรือ ทางจิตวิทยา (ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิเป็นทางจิตวิทยาคลีนิค) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลีนิค
 • ตำแหน่ง เภสัชกร
 • จำนวน  1  อัตรา
 • วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี

 

 • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ 169หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค 65 - 23 พ.ค. 65
 • ส่งใบสมัครได้ที่ Email:  hrd.jvkk@gmail.com 
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ คุณมงคลชัย โยธะมาตย์ เบอร์โทร: 063-7249494
 •      หรือ
 • คุณบุณยวีย์  บุญหาญ เบอร์โทร: 091-9479925
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่  27  พ.ค. 2565    
 •           
  ทาง https://www.krph.go.th 
 • โดยวันที่สอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

 • (แนะนำ กรณีที่ท่านดาวน์โหลดใบสมัครไม่ได้ให้ท่านใช้ Browser Mozilla Firefox ในการโหลดเอกสาร)

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน     ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมทั้งสแกนส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดผ่านทาง E-Mail และเบอร์โทรติดต่อกลับ ให้ครบถ้วน 

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ  เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร